Disable Preloader

Malumları olduğu üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ)’nın MYK’dan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin ulusal yeterlilik hazırlamak üzere Kurumumuza iletmiş olduğu talebi değerlendirilmiş ve MYK ile DÜSOİŞ arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” 14.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile ulusal yeterlilik hazırlama süreci başlamıştır.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşun hazırladığı taslak yeterliliklerin Ulusal Yeterlilik olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

Görevlendirilen kuruluş taslak yeterlilikleri ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunar. Alınan görüş ve öneriler kuruluş tarafından incelenir, değerlendirilir ve taslak yeterliliğe aktarılır. Nihai taslak, görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulur. Taslak yeterlilik üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır. İlgili MYK sektör komitesinde incelenip doğrulanan yeterlilik MYK Yönetim Kurulu onayı

sonrası Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanır. DÜSOİŞ’in işbirliği protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız söz konusu yeterliliğin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin DÜSOİŞ’e iletilmesi hususunda gereğini bilgilerine arz/rica ederim.

Paylaş: