Disable Preloader

Düğün Salonlarının Eğlence Vergisine Tabi Olmadığına Dair Karar

Danıştay kararlarında yer alan, düğün salonlarının eğlence vergisine tabi olmadığı hakkında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 20.maddesinin 3.bendinde açıkça belirtilmiştir.

DOKUZUNCU DAİRE 1990/1182

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1990 1182 1989 945 03/04/1990

DÜĞÜN SALONLARININ EĞLENCE VERGİSİNE TABİ OLMADIĞI HK.
Uyuşmazlık; Yükümlünün işlettiği düğün salonundan dolayı 1986 yılı için salınan Eğlence Vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı;
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 20.maddesinin 3.bendinde, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için aynı kanunun 21.maddesinin 3.bendinde tespit edilen asgari ve azami hadler dikkate alınarak belediye meclisince takdir edilecek miktar üzerinden eğlence vergisi alınacağının hükme bağlandığı, düğün salonlarının umuma açık olmaktan ziyade düğün ve nişan merasimlerini icra
etmek için yalnız davetlilerin toplandıkları yerler olduğu, düğün salonlarının esasen bu merasimlerin yapıldığı bir yer olarak hazırlandığı, kıyas yolu ile düğün salonlarının eğlence vergisine tabi tutulmasında isabet görülmediği gerekçesi ile kabul eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

Paylaş: