Disable Preloader

Danıştay Düğün Salonu Kararı

Danıştay Sekizinci Daire Esas No : 2006/6488 ve Karar No : 2007/6091 kararlarından biri olan Düğün Salonu Kararı aşağıda açıklaması yapılmıştır.

Danıştay Düğün Salonu Kararı

Esas No : 2006/6488
Karar No : 2007/6091
Özeti : 2577 sayılı Yasa‟nın 24. maddesinin (e) bendi uyarınca, hüküm fıkrasında karar sonucunun belirtilmesi gerekeceğinden, belirtilmemesi
durumunda karar olunmayacağından, usul hukukuna uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas No : 2006/6488
Karar No : 2007/6091


Özeti : 2577 sayılı Yasa‟nın 24. maddesinin (e) bendi uyarınca, hüküm fıkrasında karar sonucunun belirtilmesi gerekeceğinden, belirtilmemesi durumunda karar olunmayacağından, usul hukukuna uyarlık bulunmadığı hakkında.


Temyiz İsteminde Bulunan : …
Karşı Taraf : Ümraniye Kaymakamlığı
İstemin Özeti : Davacı tarafından işletilen … Mahallesi, … Sokak, Numara …,
Ümraniye, İstanbul adresindeki düğün salonunun, ruhsatsız olduğundan bahisle mühürlendiği 9.6.2003 günü ile salondaki eşyaların alındığı 8.12.2003 günü arasında eşyaların tahliyesine izin verilmediğinden eskidiği ve faaliyette bulunulmadığı nedeniyle idarenin kusurlu eyleminden meydana geldiği ileri sürülen 15.000.000.000 TL maddi zararın
idareye başvuru günü olan 29.1.2004’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 14.4.2006 gün ve
E:2004/1110, K:2006/795 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek; 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi … ‘in Düşüncesi : Hüküm eksikliği bulunan Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı … ‘in Düşüncesi :İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari 242 Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince için gereği görürüldü:
Uyuşmazlık, davacı tarafından işletilen … Mahallesi, … Sokak, Numara … Ümraniye,
İstanbul adresindeki düğün salonunun, ruhsatsız olduğundan bahisle mühürlendiği 9.6.2003 günü ile salondaki eşyaların alındığı 8.12.2003 günü arasında eşyaların tahliyesine izin
verilmediğinden eskidiği ve faaliyette bulunulmadığı nedeniyle idarenin kusurlu eyleminden meydana geldiği ileri sürülen 15.000.000.000 TL maddi zararın idareye başvuru günü olan
29.1.2004’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemine ilişkindir.


2577 sayılı Yasanın “Kararlarda Bulunacak Hususlar” başlıklı 24. maddesinde kararda bulunacak hususlar sıralanmış ve E bendinde; kararda, kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hükmün bulunması gerektiği belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, düzenlenen görüşme tutanağına göre davayı reddeden İdare Mahkemesinin temyize konu kararında, davanın reddine ilişkin hüküm ifadesinin bulunmadığı görülmüştür.


Bu durumda, yukarıda yer verilen 2577 sayılı Yasanın 24. maddesinin e bendi uyarınca karar metninde hükmedilen karar sonucunun belirtilmesi gerekeceğinden, bu haliyle
kararın oluşmadığı anlaşılmış olup, usule uyarlık görülmemiştir.


Açıklanan nedenlerle, İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 16.11.2007
gününde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş: